Πνευματικά παραδοτέα

Ταξιδιωτικός Οδηγός

Θα καταρτιστεί ένας ταξιδιωτικός οδηγός ο οποίος σχετίζεται με τα ταξίδια και τους άθλους του Ηρακλή με τους κώδικες QR. Όλες οι αποκτημένες πληροφορίες και τα αποτελέσματα θα μεταφραστούν στα Τούρκικα, στα Ελληνικά, στα Ρουμάνικα και στα Ιταλικά. Κάθε οργανισμός θα διηγηθεί την ιστορία και τα τουριστικά αξιοθέατα των άθλων στην περιοχή που τους ανήκει και έπειτα θα τα ενσωματώσει στο CD στα Αγγλικά και στην μητρική του γλώσσα.

Διαδικτυακό βιβλίο

Δίνοντας ένα θεωρητικό οικοδόμημα, θα παρουσιαστούν οι μεταβλητές της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών. Θα διερευνηθούν και οι πρακτικές του πώς μπορούν οι νέες τεχνολογίες να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετικά με το περιβάλλον. Για να ενημερωθούν σχετικά με το περιεχόμενο της διαδικασίας, οι πηγές θα αντιπαραβληθούν μαζί με τις αναλύσεις. Οι πρακτικές της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στις υπηρεσίες είναι η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε διάφορες εκπαιδευτικές εμπειρίες, οι οποίες θα εξεταστούν μαζί με έρευνες και περαιτέρω αναλύσεις. Οι καλές πρακτικές του κάθε συνεργαζόμενου οργανισμού που θα αποκτηθούν μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος, θα συμπεριληφθούν στο διαδικτυακό βιβλίο. Το διαδικτυακό βιβλίο θα τελειώνει με ένα κεφάλαιο πάνω στις επιδράσεις των πολιτιστικών διαφορών στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών.

Δια δραστικό κόμικ.

Θα εφαρμόσουμε ένα διαδραστικό κόμικ για υπολογιστές mac και windows και στην συνέχεια θα επεκταθούμε σε συσκευές Android και IOS. Το θέμα μας είναι η προβολή 12 νέων άθλων του Ηρακλή οι οποίες σχετίζονται με τους διαφορετικούς πολιτισμούς των συνεργαζόμενων οργανισμών. Ο θεατής/χρήστης θα μπορεί να ακολουθήσει την ιστορία του Ηρακλή αγγίζοντας/κλικάροντας εικόνες. Αυτές οι ιστορίες θα παρέχονται από τους μαθητές των συνεργαζόμενων οργανισμών χρησιμοποιώντας την φαντασία τους και, το πιο σημαντικό, χαρακτηριστικές πλευρές του πολιτισμού μας όπως είναι ιεροτελεστίες, γεύματα κλπ. Κατά την διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων, ο Ηρακλής θα παρουσιάζεται με κινούμενα σχέδια και ήχους που θα τον ακολουθούν στο ταξίδι του.

Παιχνίδι στο κινητό

Θα σχεδιάσουμε ένα διαδικτυακό παιχνίδι για τους 12 άθλους του Ηρακλή. Οι άθλοι του Ηρακλή θα είναι η αποστολή του παιχνιδιού. Κάθε άθλος θα παρουσιάζεται σε ένα επίπεδο του παιχνιδιού. Στην εισαγωγή του παιχνιδιού, ο Ηρακλής θα εμφανίζεται στον χάρτη της Ευρώπης και σε κάθε επίπεδο θα προχωράει σε κάποιο άλλο μέρος της Ευρώπης που θα σχετίζεται με τους άθλους του. Σε κάθε επίπεδο εκτός από τους αρχαίους άθλους, θα ενημερώνεται για τον πολιτισμό της κάθε χώρας στην οποία θα ταξιδεύει. Οι μαθητές, οι οποίοι θα ανακαλύψουν τον κόσμο των παιχνιδιών μέσα από τον Ηρακλή, δεν θα μάθουν μόνο τις διαστάσεις της απλής πολιτιστικής κληρονομιάς του παρελθόντος αλλά θα κατανοήσουν και τις πολιτιστικές ποικιλομορφίες μέσα στην Ευρώπη.

Πλατφόρμα συγκέντρωσης δεδομένων

Θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα συγκέντρωσης δεδομένων, αφού συγκεντρωθούνε τα δεδομένα από τους συμμετέχοντες έτσι ώστε να επιτηρείται η εξέλιξη του προγράμματος και να αξιολογούνται οι δραστηριότητες του προγράμματος. Αυτή η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των ερευνών που θα διεξαχθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος. Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές θα μπορούν να εισάγουν δεδομένα. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει διάφορους τύπους ερωτηματολογίων. Το σύστημα επίσης θα περιλαμβάνει μια οθόνη διαχείρισης η οποία θα βοηθάει την επόπτευση των δεδομένων. Θα διεξαχθεί μια προκαταρκτική ανάλυση στα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και θα καταρτιστεί μια προκαταρτική έκθεση. Κατά την δημιουργία του συστήματος θα διεξαχθούν τεστ χρηστικότητας.

Διαδικτυακό μάθημα ελεύθερης πρόσβασης

Θα παρέχετε στους εκπαιδευτικούς ένα διαδικτυακό μάθημα με ελεύθερη πρόσβαση έτσι ώστε να ευνοηθεί η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης μέσω ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης (LMS). Το μάθημα θα έχει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, θα αναπτυχθούν σχέδια μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα διεξάγουν δραστηριότητες σύμφωνες με το θεωρητικό υπόβαθρο ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών. Οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να δημιουργήσουν ένα σχέδιο μαθήματος σύμφωνα με την ειδικότητα τους, με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι εκπαιδευτικοί θα αναστοχαστούν τα αποτελέσματα τους. Μετά την αναθεώρηση των εκπαιδευτικών, τα σχέδια μαθήματος θα εφαρμοστούν στις τάξεις τους. Με αυτόν τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην εργασία τους. Το μάθημα θα περιλαμβάνει ενότητες όπως εκπαιδευτικός σχεδιασμός, χρήση των εργαλείων διαδικτύου 2.0, οπτικοακουστικά εργαλεία διόρθωσης, διαδικτυακές πρακτικές και εργαλεία αξιολόγησης, εκπαιδευτικά εργαλεία σχεδιασμού παιχνιδιών και συστήματα διαχείρισης μάθησης. Επίσης θα αναπτυχθεί μια διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί να μοιραστούν τα σχέδια τους, το υλικό τους και τις εμπειρίες τους με τους συναδέλφους τους.